Språk

SPRÅK  OG  SPRÅKLÆRING


kommunikasjon     kultur     kompetanse  
Språk åpner dører -

mange slags dører  • Språk og språkglede


I det ligger det en fascinasjon over å mestre en ferdighet som gjør det mulig å kommunisere naturlig med mennesker fra andre språksamfunn. Det åpner dører til opplevelser og forståelse av andre kulturer og levemåter - det gjør noe med personlig utvikling og menneskesyn. Et organisert språkopphold i utlandet kan gi mye språkglede i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse.


  • Språk og kognitiv trening


Å lære seg språk er bra for bedre hjernekapasitet, generelt. Språklæring fremheves ofte som et middel mot kognitiv aldring. Det å drive kognitiv trening - f.eks. med språk - er en aktivitet som blir viktigere med årene. Om man kombinerer det med reise og sosiale opplevelser, kan språkkurs i utlandet være gunstig på mange måter.


  • Språk for alle aldre


Alle, fra 7 til 70+, som er interessert i språk har i dag gode muligheter for å lære seg det man måtte ønske - hjemme i sin egen stue - på kontoret for jobb-formål - for ferie og fritid i en sosial setting med mye praktisk øving og kommunikasjon ved en internasjonal språkskole.


Det finnes tilpassede tilbud til den som er begynner og den som har et mer avansert nivå i språket – til den som trenger språk i jobb-sammenheng - og til den som synes det kan være artig å dra ut i verden og lære seg språk.


  • Språk og nytte


Et språkkurs i utlandet med dokumentasjon kan vise seg å være et verdifullt pluss på CVen – det kan være en god investering i egen kompetanse. 


  • Språk og karriere


For den som ønsker å velge språk som karrierevei er det viktig å ha direkte erfaring med engelsk, tysk, fransk, spansk etc. i hverdagen. For det formål er praksis-opphold ute en vesentlig del av grunnlaget for å fullføre et universitetsstudium i språk med godt resultat. Det å oppleve det levende språket er nødvendig for å bli en inspirerende språklærer eller en dyktig oversetter. ---------------------------

FOKUS på TYSK

Tysk i verden


FOKUS på SPANSK

Spansk i verden


FOKUS på ENGELSK

Engelsk i verden


FOKUS på FRANSK

Fransk i verden 


FOKUS på PORTUGISISK

Portugisisk i verden


FOKUS på ITALIENSK

Italiensk i verden


FOKUS på KINESISK

Kinesisk i verden


FOKUS PÅ JAPANSK

Japansk i verden


FOKUS på KOREANSK

Koreansk i verden


FOKUS på ARABISK

Arabisk i verden


LEVENDE SPRÅK

Lær språket     Bruk språket

Lær språket der språket brukes

 

Å lære seg et levende språk dreier seg om kommunikasjon - om å forstå og bli forstått. Det er i sitt vesen noe som oppstår mellom mennesker. Det er nødvendigvis noe sosialt - språk må læres i sosiale situasjoner. Dét er den naturlige måten å tilegne seg levende språk på - ikke bare morsmålet, men også språk nummer to og tre osv.  

Man gjør det som den anerkjente lingvisten Stephen Krashen sier om språklæring og kommunikasjon:


"Language acquisition occurs when language is used for what it is designed for, communication."


Språkopphold i utlandet er basert på nettopp dette - direkte kommunikasjon med fremmedspråket som både middel og mål.

Dette er organisert slik at man skal lære spansk, fransk, tysk etc. både i undervisning ved språkskolen og ute i et naturlig språkmiljø. Man får en kurslærer som har det aktuelle språket som sitt morsmål. De underviser på sitt eget språk, i internasjonale grupper, og legger stor vekt på muntlig ferdighet med vokabular og grammatikk integrert.


Utenfor selve kurs-situasjonen er det rikelig anledning til å ta språket i bruk -'learning by doing' - også  hjemme hos en vertsfamilie (evt. vert / vertinne) dersom man velger den formen for losji.

SPRÅKET VÅRT

Vårt viktigste instrument for gjensidig forståelse

gjennom språkhandling og samhandlingVi (: arten homo sapiens) har en unik evne til å tilegne oss avanserte tegnsystem, som vi kaller 'språk'. Det vi tilegner oss er basert på signaler vi produserer med lyd, altså talespråk (: Latin 'lingua' etter ordet for 'tunge' - derav 'language'). Så har vi utviklet alfabet og symboler for å gjengi i skrift det vi produserer muntlig. Levende språk er talte språk - etter hvert med et tilhørende alfabet og skriftlig uttrykk (når språksamfunnet har nådd det stadiet i kulturutvikling). Vi lærer å snakke før vi lærer å skrive - slik må det være. Også når vi skal lære oss et annet språk (: et levende språk), må det muntlige være sentralt.


Språket er egentlig et instrument, noe vi bruker for et formål, nemlig kommunikasjon - det å gi og ta imot informasjon. Språket er middelet - kommunikasjon er målet. For å oppnå dét bruker vi flere midler enn språket i snever forstand - vi kan lage tegn med hender og fingre, hode og ansikt, lyd og imitasjon - handlinger som tolkes og tillegges en bestemt mening i visse sosiale situasjoner. 

Også fravær av spesielle språkuttrykk kan tolkes kommunikativt - f. eks. kan fravær av markeringsuttrykk som engelsk 'sorry', 'please', 'thank you' oppfattes som et signal om manglende høflighet og respekt i situasjoner der det forventes blant morsmålsbukere. Underliggende normer og forventninger spiller inn i den prosessen, og bevissthet rundt dette er av betydning for flyt og sikkerhet i kommunikasjon. Dette dreier seg om mer enn bare grammatikkens regler og ordbøkenes gloser. Det dreier seg om hvordan vi bruker de etablerte uttrykksmidlene i språkhandlinger for å oppnå gjensidig forståelse. Dét er det overordnede målet - verdt å fokusere på i språklæringsprosessen. 

Hva skal vi egentlig med ord?


Poenget må være at vi skal bruke ord for det vi ønsker å oppnå med språket: kommunikasjon - formidle mening og skape gjensidig forståelse.


Det forutsetter naturligvis at vi har et ordforråd klart til bruk. Så må vi  kunne omsette ordene i språk-handlinger for våre kommunikative formål.


God kommunikasjon krever øving og trening i avansert språkbruk - aller helst i et naturlig språkmiljø, med mye praksis og 'learning by doing'.


Det dreier seg om det som John L. Austin i sin tid  formulerte så enkelt og treffende: 'How to Do Things with Words '.

Det som vi kaller 'språk-handlinger': Speech acts